l’Olivera Milenària

Voldria ser com l’olivera

per tenir com tú la cara al vent

voldria ser arrel i branca i sentir

així lo cor al vent.